SHOT BY: Helene J. Spanthus

PERFORMER: Aleksander Sahr